Silnice pod kostelem.

Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Záložky

https://www.mvcr.cz/volby/

 

Zveme všechny občany na 

    VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.

Které se koná v úterý 21.09.2021

od 19 hod. na sále kulturního zařízení v Lubné.

Program dnešního zasedání:

      1.  Schválení programu zasedání.

                                 2.  Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vodní

    nádrže na návsi a její přijetí.

3.  Rozpočtové opatření číslo 

4. Různé

Oznámení


Hasiči radí: Nebezpečí požáru v topné sezóně

V topné sezóně je zakázáno

-  používat při zatápění hořlavé kapaliny (mimo spotřebiče na kapalná paliva)

-  zasahovat do konstrukce topidel a spotřebičů, 

-  používat jiný druh paliva než stanovil výrobce spotřebiče, pozor zejména u krbových kamen na dřevo, nelze používat např. uhlí.

 

Dodržujte tato pravidla

-  před instalováním nového spotřebiče s připojením do komína nechte posoudit odborníkem – kominíkem, zda komín vyhovuje, 

-  při instalaci jakéhokoli spotřebiče si přečtěte a dodržujte návod výrobce, pokud to návod stanoví, zajistěte instalaci spotřebiče odbornou firmou,

-  při instalování do místnosti se spotřebičem s otevřeným plamenem zajistěte přívod vzduchu, který se hořením spotřebovává, zabráníte otravě

-  vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost (je uvedena v návodu výrobce) mezi topidlem včetně kouřovodu a hořlavými předměty jako jsou např. dřevěná stěna, strop, zařizovací předměty např. nábytek, odkládané a sušené věci např. oděvy,

-  spotřebič instalujte na nehořlavou podlahu nebo na nehořlavou izolační podložku, která musí přesahovat půdorys spotřebiče o bezpečnou vzdálenost (pokud návod výrobce nestanoví jinak).

 

Pro bezpečnost komínů

-  při změně paliva ve spotřebiči, při připojování dalšího spotřebiče, po požáru sazí, po rekonstrukci apod. vždy zajistěte odbornou kontrolu kominíka včetně zápisu s uvedením výsledku kontroly,

- zajistěte čištění a kontrolu komína odbornou firmou – kominíkem, ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem – vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů takto:

§         komíny pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW… 6 x za rok, nad 50 kW … 4 x za rok

§         komíny s komínovou vložkou pro spotřebiče na plynná paliva do výkonu 50 kW… 2 x za rok, bez vložky … 6 x za rok

§         komíny pro spotřebiče na plynná paliva s výkonem nad 50 kW… 4x za rok

§         v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, komíny do výkonu 50 kW … nejméně 1 x za rok

§         saze se musí vybírat z komínů od spotřebičů s výkonem nad 50 kW při každém jejich čištění, saze od ostatních komínů … nejméně 1 x za rok

§         součástí každého čištění a kontroly komína je také kontrola a čištění kouřovodů

-sami provádějte průběžně vizuální kontrolu

§         stavu omítky a spár na komínovém tělese – případné závady opravte,

§         stabilní upevnění a celistvost kouřovodu,

§         spolehlivé uzavření komínových dvířek,

§         uložení hořlavých předmětů min. ve vzdálenosti 1 m od komínového tělesa,

 

Při topení tuhými palivy

-  před topnou sezónou vyčistěte kamna a seřiďte kotel topení,

- nepoužívejte k topení odpad např. plasty a kamna nepřetápějte, snižujete nejen jejich bezpečnost ale i životnost,

- bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je např. u krbů na tuhá paliva 80 cm před přikládacím otvorem krbu a 20 cm v ostatních směrech,

-  dodržujte bezpečný postup likvidace žhavého popela do nehořlavých nádob.

 

Skladování tuhých paliv

- skladujte palivo samotně podle druhů, nemíchejte např. hnědé a černé uhlí ani dřevo, tím je podporována možnost samovznícení,

- v případě projevů samovznícení tj. zvýšená teplota paliva až kouř, palivo rozprostřete na nižší vrstvu a ochlaďte je.

 

Při topení zemním plynem nebo propan butanem

- zajistěte kontrolu spotřebičů odbornou firmou 1 x ročně a 1x za 3 roky revizi,

- dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče k vytápění od hořlavých předmětů max. 50 cm ve směru sálání a 10 cm v ostatních směrech,

- při zjištění úniku plynu ihned zastavte přívod plynu a volejte odbornou firmu.

 

Při používání elektrických spotřebičů

- vizuálně kontrolujte stav přívodních šňůr a zásuvek, nedostatky ihned opravte,

- dodržujte bezpečnou vzdálenost spotřebiče k vytápění od hořlavých předmětů ve směru sálání 50 cm a v ostatních směrech 10 cm. 

 

V případě požáru

- volejte hasiče na tísňové č. 150 (112),

- do příjezdu hasičů k požáru použijte hašení požáru komína např. písek, pára může komín roztrhnout,

- u spotřebičů na kapalná a plynná paliva uzavřete přívod paliva do spotřebiče, u požáru elektrického spotřebiče odpojte přívod elektřiny.

Jestliže občan poruší zákazy nebo povinnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může hasičský záchranný sbor kraje uložit peněžitou pokutu až do výše 25 000 Kč (např. způsobí-li svým jednáním požár). Obdobné jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby může být „ohodnoceno“ pokutou až do výše 500 000 Kč (např. nedodržování návodu výrobce). 

 

 

 

 

 

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí.“ Antoine de Saint-Exupéry. 

Data vyvážení odpadů

 

Jak třídit

Výměna rozbitých popelnic

V případě, že máte rozbitou popelnici, domlouvejte si výměnu přímo na telefonu 493 645 854 nebo na mobilu 733 743 118 (paní Elincerová).  

 

Nevyvezení popelnice

reklamujte na čísle: 493 645 805.

 

Do obecního dvora v Lubné lze po domluvě odvézt elektrospotřebiče a kovový odpad vyjma stavební suti.                                                                                                                                               

Do sběrného dvora v Rakovníku je možné odvézt ostatní odpad vyjma stavební suti. Pro občany Lubné bez poplatku.    

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na jaře a na podzim (termíny přistavení budou upřesněny).

V letošním roce se bude platit pouze za BIO-popelnici 500,-Kč za rok.

Svoz větví začíná první pondělí v březnu a pak pokračuje každých 14 dní až do konce kvě

Pozvánka

Úvaha v kostele 25.7. 2021 (320.67 kB)

 

 

Každý čtvrtek od 14 do 16 hod je pro vás otevřena místní knihovna.  

Knihovna

Knihovna

Vážení a milí,
s radostí oznamujeme, že v neděli dne 25.4.2021 se od 15:00 v kostele sv. Jiří v Lubné uskuteční Bohoslužba Církve československé husitské. Tímto tedy společně vracíme do našeho krásného lubenského kostelíčka sv. Jiří duchovní život a je mi velkým potěšením, že mohu prohlásit, že Bohoslužby se budou konat pravidelně, každou čtvrtou neděli v měsíci, vždy od 15:00.

Samozřejmě, že se v kostele sv.Jiří můžeme potkat i u jiných slavnostních příležitostí v době adventní, velikonoční, dušičkové a jak věřím i u příležitosti udílení svátosti křtu, či svátosti manželské.

Za tuto možnost patří složit velký dík faráři Václavu Kružíkovi z Římskokatolické farnosti Petrovice u Rakovníka, Arcibiskupství pražskému, které udělilo na základě vyjádření faráře Václava Kružíka souhlasné stanovisko prostřednictvím dopisu zaslaného Mons. Václavem Malým a v neposlední řadě patří velké díky celému zastupitelstvu obce Lubná v čele se starostou panem Pavlem Soukupem, které je v celé věci velmi nápomocno.

Těším se na viděnou, v úctě br. Jiří

https://www.husitirakovnik.cz/akce/bohosluzba-cirkve-ceskoslovenske-husitske-v-kostele-sv-jiri-v-lubne/

 

 

08.09.2021 - 21.09.2021

Pozvánka na veřejné zasedání

Detail Úřední deska

24.08.2021 - 10.10.2021

Informace o počtu sídlech volebních okrsků

Detail Úřední deska

08.08.2021 - 10.10.2021

Stanovení počtu členů volební komise

Detail Úřední deska

01.07.2021 - 01.07.2022

Závěrečný účet 2020

Detail Úřední deska

01.07.2021 - 31.12.2021

Opatření č. 3/2021

Detail Úřední deska